Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.12.07
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe zał.
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2004.01.01
2011.12.07
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Załącznik

 
Świadectwo pracy

...........................................
 
.........................................
(pracodawca oraz jego siedziba
lub miejsce zamieszkania)
 
(miejscowość i data)

     .................................
      (nr REGON - EKD)

ŚWIADECTWO PRACY


1.
Stwierdza się, że ..................................................................................................................... 
(imię i nazwisko pracownika)

imiona rodziców ...................................................................................................................... 

urodzony................................................................................................................................. 

(data urodzenia)

był zatrudniony........................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

(pracodawca)

w okresie od ..................................... do ............................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

w wymiarze ........................................................................................................................... 

(wymiar czasu pracy)
2.
W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

(zajmowane stanowiska lub pełnione funkcje)
3.
Stosunek pracy ustał w wyniku:
 
a)
rozwiązania ...............................................................................................................

...................................................................................................................................

(tryb i podstawa prawna rozwiązania stosunku pracy)
 
b)
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

(szczególne przypadki rozwiązania stosunku pracy)
 
c)
wygaśnięcia ..............................................................................................................

...................................................................................................................................

(podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy)
4.
W okresie zatrudnienia pracownik:
 
1) 
wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze:

...................................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)

w tym ........................................................................................................................

(urlop wypoczynkowy wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy 
w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 
2) 
korzystał z urlopu bezpłatnego 

...................................................................................................................................

(okres trwania urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia)
 
3)
wykorzystał urlop wychowawczy 

...................................................................................................................................

(okres wykorzystanego urlopu wychowawczego)
 
4) 
był niezdolny do pracy przez okres .........................................................................dni  
  (liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie - zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy, w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy) 
 
5) 
wykorzystał zwolnienie od pracy przewidziane

w art. 188 Kodeksu pracy ......................................................................................

(liczba dni zwolnienia wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy)
 
6) 
został zastosowany skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 Kodeksu pracy 

..................................................................................................................................

(okres, o który został skrócony okres wypowiedzenia, uprawniający do odszkodowania) 
 
7) 
odbył służbę wojskową w okresie .........................................................................

..................................................................................................................................

(okres odbywania czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych) 
 
8) 
wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze 

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

(okresy wykonywania pracy oraz jej rodzaj i zajmowane stanowiska)
 
9) 
wykorzystał dodatkowy urlop albo inne uprawnienia lub świadczenia przewidziane przepisami prawa pracy 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

 
10) 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia wskazanym w ust. 1,uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty)
 
11) 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

(dni, za które pracownik nie zachował prawa do wynagrodzenia, zgodnie z art. 92 § 11 Kodeksu pracy, przypadające w okresie od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r.)
5.
Informacja o zajęciu wynagrodzenia: 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(oznaczenie komornika i numer sprawy egzekucyjnej)

...............................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)
6. 
Informacje uzupełniające 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

  
................................................ 
(pieczęć i podpis pracodawcy lubosoby działającej w jego imieniu)

POUCZENIE

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie tego świadectwa. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy w

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(podstawa prawna - art. 97 § 21 Kodeksu pracy)

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA ŚWIADECTWA PRACY

1.Nr REGON-EKD
-
stanowi identyfikator pracodawcy nadany przez właściwy wojewódzki urząd statystyczny.
2.W ust. 1 
-
pracodawca zatrudniający pracownika przejętego od innego pracodawcy na zasadach określonych przepisami art. 231 Kodeksu pracy lub przepisami odrębnymi wykazuje również okres jego pracy u poprzedniego pracodawcy i wskazuje tego pracodawcę,
  
-
pracodawca wykazuje również okresy poprzedniego zatrudnienia u tego pracodawcy na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, jeżeli nie wydał świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem poprzedniej umowy lub poprzednich umów, zgodnie z art. 97 § 13 Kodeksu pracy.
 3.W ust. 3 lit. apracodawca podaje jeden z trybów rozwiązania stosunku pracy określonych w art. 30 § 1 Kodeksu pracy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia - dodatkowo wskazuje stronę stosunku pracy składającą oświadczenie woli w tej sprawie,
 
 lit. b  
pracodawca wskazuje podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy, jeżeli do rozwiązania tego stosunku dochodzi w trybie określonym w art. 231 § 4 lub § 5, w art. 48 § 2, w art. 683 lub w art. 201 § 2 Kodeksu pracy.
 4.W ust. 4 
 
w pkt 1  
pracodawca wskazuje wyłącznie liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, wykorzystanego w naturze lub za które przysługuje ekwiwalent pieniężny; odrębnie wskazuje się liczbę dni i godzin urlopu wypoczynkowego, wykorzystanego przez pracownika do dnia ustania stosunku pracy, na podstawie art. 1672 Kodeksu pracy,
 
w pkt 8  
pracodawca wskazuje okres zatrudnienia pracownika przy wykonywaniu prac, o których mowa w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43, z 1985 r. nr 7, poz. 21, z 1991 r. nr 39, poz. 167, z 1992 r. nr 102, poz. 520, z 1996 r. nr 63, poz. 292, z 1997 r. nr 61, poz. 377 oraz z 1998 r. nr 162, poz. 1118) - na stanowiskach ustalonych zgodnie z § 1 ust. 2 tego rozporządzenia,
 
w pkt 9  
pracodawca informuje o wykorzystaniu przez pracownika uprawnień i świadczeń tylko w zakresie mającym wpływ na uprawnienia pracownicze u kolejnego pracodawcy, wynikające z ustaw, układów zbiorowych pracy i regulaminów,
 
w pkt 10  
pracodawca wskazuje przypadające w okresie zatrudnienia okresy nieskładkowe określone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 5.W ust. 6 pracodawca zamieszcza informację:

  1)o należnościach ze stosunku pracy uznanych przez niego i niewypłaconych pracownikowi do dnia ustania stosunku pracy z powodu braku środków finansowych;
  2)na żądanie pracownika:
   a)o wysokości i składnikach wynagrodzenia,
   b)o uzyskanych kwalifikacjach,
   c)o prawomocnym orzeczeniu sądu pracy o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania, gdy zachodzi przypadek określony w § 5 ust. 3 rozporządzenia, przy czym pracodawca, uzupełniając treść świadectwa pracy o tę informację, podpisuje ją i opatruje datą.