Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2011.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.01.01
zmieniony przez
2014.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 272
2016.08.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1256
2018.07.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1433
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 7
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. 1. Zadania Funduszu realizuje minister właściwy do spraw pracy przy pomocy podległych mu jednostek organizacyjnych Funduszu, nieposiadających osobowości prawnej:

    1) Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz

    2) podległych Krajowemu Biuru Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Biur Terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

2. Krajowym Biurem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez dysponenta Funduszu.

3. Biurami Terenowymi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kierują kierownicy powoływani i odwoływani przez Dyrektora Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. Dyrektor Krajowego Biura Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonuje za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Biur, o których mowa w ust. 1.

5. Koszty obsługi Funduszu ponoszone przez Biura, o których mowa w ust. 1, obciążają ten Fundusz.

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, organizację, sposób, tryb i zakres działania Biur, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze zapewnienie prawidłowej realizacji zadań Funduszu.