Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.08.21
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 25. 1. Dochodami Funduszu są:

  1) składki płacone przez pracodawców;

  2) odsetki od lokat nadwyżek finansowych Funduszu;

  3) zapisy i darowizny;

  4) dobrowolne wpłaty pracodawców;

  5) odsetki od zwrotu sum wypłaconych tytułem świadczeń, zwróconych po terminie;

  6) dodatnia różnica wartości ze sprzedaży nieruchomości i praw z nią związanych i jej równowartości, o której mowa w ust. 2;

  7) dotacja budżetowa;

  8) dochody z tytułu zbycia akcji i udziałów objętych przez Fundusz przed dniem 1 stycznia 2002 r.

2. Przychodami Funduszu są:

  1) zwroty sum wypłaconych tytułem świadczeń pracowniczych oraz równowartość w nieruchomościach i związanych z nimi prawach przejętych przez Fundusz za niespłacone w terminie wierzytelności Funduszu z tytułu wypłaconych świadczeń oraz ustanowionych zabezpieczeń;

  2) należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości, o których mowa w pkt 1;

  3) inne przychody określone w odrębnych przepisach.