Ustawa z dnia 13.07.2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.08.16
do 2017.09.04
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1256
Istniejące wersje czasowe art. 23a
2011.10.06
dodany przez
2012.01.01
zmieniony przez
2014.03.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 272
2016.01.01
zmieniony przez
2016.08.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1256
2017.09.05
zmieniony przez
2018.07.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1433
2020.01.03 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 7
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 23a. 1. Dysponent Funduszu może upoważnić marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy do wyrażania zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne.

2. W przypadku braku wyrażenia przez marszałka województwa zgody, o której mowa w art. 151 ust. 2 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, oraz w odniesieniu do wierzytelności Funduszu nieobjętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym, dysponent Funduszu może zawrzeć z dłużnikiem, który zawarł układ z wierzycielami w postępowaniu restrukturyzacyjnym, porozumienie w przedmiocie określenia warunków zwrotu należności, w szczególności rozłożyć na raty lub odroczyć termin spłaty należności, jeżeli prowadzi to do zwrotu należności w całości.

3. Jeżeli warunki zwrotu, o których mowa w ust. 2, stanowią pomoc publiczną, porozumienie może zostać zawarte wyłącznie zgodnie z przepisami Prawa restrukturyzacyjnego dotyczącymi pomocy publicznej na restrukturyzację.

4. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy wnioskuje do dysponenta Funduszu o określenie warunków zwrotu należności.