Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5.10.2014 r. w sprawie praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.04.12
do 2018.05.10
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 5
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1401
2017.04.12
zmieniony przez
2018.05.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 873
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 5. 1. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie:

  1) przez okres co najmniej sześciu miesięcy w podmiotach uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 3 i 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów z zakresu prawa podatkowego na rzecz klienta;

  2) przez okres co najmniej roku w:

   a) izbie administracji skarbowej,

   b) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

   c) samorządowych służbach finansowych,

   d) samorządowym kolegium odwoławczym

  - jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi lub kontrolami celno-skarbowymi;

  3) przez okres co najmniej roku:

   a) na stanowisku prokuratora lub sędziego,

   b) na stanowisku, na którym są wykonywane czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, lub na stanowisku uprawniającym do przeprowadzania lustracji w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego,

   c) na stanowisku głównego księgowego w podmiotach, które na podstawie przepisów o rachunkowości są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych,

   d) na stanowisku skarbnika gminy;

  4) przez okres co najmniej dwóch lat w charakterze pracownika naukowego, naukowo-dydaktycznego lub dydaktycznego, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, zajmującego się dziedzinami, w których zakres wchodzi prawo podatkowe.

1a. Na równi z praktyką jest traktowane zatrudnienie przez okres co najmniej roku w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

1b. Do rocznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wlicza się zatrudnienie w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, izbie administracji skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej, urzędzie celnym lub izbie celnej, jeżeli do zakresu obowiązków kandydata należało stosowanie przepisów prawa podatkowego w związku z prowadzonymi postępowaniami podatkowymi lub kontrolnymi.

2. Na równi z praktyką jest traktowane wykonywanie przez okres co najmniej sześciu miesięcy zawodu adwokata, radcy prawnego lub biegłego rewidenta.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do prawnika z Unii Europejskiej wykonującego stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134).