Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 25.07.2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2014 r. poz. 1215

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 5

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 18. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 19. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 22j dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji:

    1) odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,

    2) platform wiertniczych lub produkcyjnych

   - z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.";

  2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 62 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 63 w brzmieniu:

   "63) specjalnego podatku węglowodorowego.".

Art. 20. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 16 w ust. 1 po pkt 67 dodaje się pkt 67a w brzmieniu:

   "67a) specjalnego podatku węglowodorowego;";

  2) w art. 16j dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   "6. Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla wprowadzonych po raz pierwszy do ewidencji:

    1) odwiertów rozpoznawczych lub wydobywczych,

    2) platform wiertniczych lub produkcyjnych

   - z tym że okres ich amortyzacji nie może być krótszy niż 60 miesięcy.".

Art. 21. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3a:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.",

   b) uchyla się § 3;

  2) art. 21b otrzymuje brzmienie:

   "Art. 21b. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że:

    1) wysokość dochodu lub zysku jest inna niż wykazana w deklaracji, a osiągnięty dochód lub zysk nie powoduje powstania zobowiązania podatkowego,

    2) w deklaracji została wykazana strata, a osiągnięto dochód lub zysk w wysokości niepowodującej powstania zobowiązania podatkowego

   - organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość tego dochodu lub zysku.";

  3) w art. 22 § 2a otrzymuje brzmienie:

   "§ 2a. Organ podatkowy, na wniosek podatnika, ogranicza pobór zaliczek na podatek, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy.";

  4) w art. 53a § 2 otrzymuje brzmienie:

   "§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do zaliczek na specjalny podatek węglowodorowy oraz zaliczek na podatek od towarów i usług.";

  5) w art. 73 w § 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

   "1a) złożenia deklaracji rocznej - dla podatników specjalnego podatku węglowodorowego;";

  6) w art. 298 pkt 6c otrzymuje brzmienie:

   "6c) organom nadzoru górniczego - w celu weryfikacji pomiaru urobku rudy miedzi, wydobytego gazu ziemnego oraz wydobytej ropy naftowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362 oraz z 2014 r. poz. 1215);".

Art. 22. W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 75a:

   a) § 2 otrzymuje brzmienie:

    "§ 2. Tej samej karze podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi nie dokonuje pomiaru ilości urobku rudy miedzi, koncentratu, gazu ziemnego lub ropy naftowej lub dokonuje pomiaru z naruszeniem zasad określonych w art. 15 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 5 lub art. 15a ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, przez co naraża podatek od wydobycia niektórych kopalin na uszczuplenie.",

   b) dodaje się § 3 w brzmieniu:

    "§ 3. Jeżeli kwota narażona na uszczuplenie jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 oraz § 2 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.";

  2) w art. 75b:

   a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "§ 1. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

    § 2. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który nierzetelnie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi i wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podlega karze grzywny do 360 stawek dziennych.",

   b) § 4 otrzymuje brzmienie:

    "§ 4. Karze określonej w § 3 podlega podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który wadliwie prowadzi ewidencję pomiarów zawartości miedzi oraz srebra w urobku rudy miedzi lub koncentracie lub pomiaru ilości urobku rudy miedzi, wyprodukowanego koncentratu, wydobytego gazu ziemnego lub wydobytej ropy naftowej, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin.";

  3) art. 75c otrzymuje brzmienie:

   "Art. 75c. Podatnik podatku od wydobycia niektórych kopalin, który bez przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia prowadzi działalność w zakresie wydobycia miedzi, srebra, gazu ziemnego lub ropy naftowej, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.".

Art. 23. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404 oraz z 2014 r. poz. 486 i 1055) w art. 30 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 24. W ustawie z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 25 - 36. (pominięto przez redakcję)

Art. 37. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem:

  1) art. 21 pkt 1, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

  2) art. 24 pkt 12 lit. b, który wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia;

  3) art. 24:

   a) pkt 3 w zakresie art. 3 ust. 2 pkt 1,

   b) pkt 7 lit. b,

   c) pkt 9,

   d) pkt 11,

   e) pkt 17,

   f) pkt 19

  - które wchodzą w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.*)

_____________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 12.09.2014 r.