Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 26.06.2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 1199

Art. 1. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. nr 287, poz. 1687, ze zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

    "5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,".

Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. nr 36, poz. 232, z późn. zm.) użyte w art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 1-4, art. 18b ust. 1 i 3, art. 19 ust. 1 i 2 oraz art. 20 w różnym przypadku wyrazy "Komendant Główny Policji" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji".

Art. 4. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

    "4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,".

Art. 5. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 230, poz. 1371 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 6. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 628 i 1165 oraz z 2014 r. poz. 24) w art. 35 w ust. 4 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 7. W ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (Dz. U. poz. 616) w art. 34 w ust. 2 wprowadza się następuje zmiany:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 8 - 12. (pominięto przez redakcję)

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

_____________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 8.09.2014 r.