Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.05.31
 
zmieniony przez
art. 5 
Istniejące wersje czasowe art. 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1198
2015.03.31
zmieniony przez
2016.05.31
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 3. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   1) publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz placówkach doskonalenia nauczycieli działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1a, 1b oraz pkt 2 lit. a;

  2) w art. 9a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Nauczyciele akademiccy, posiadający stopień naukowy oraz legitymujący się co najmniej 3-letnim okresem pracy w szkole wyższej, z dniem nawiązania stosunku pracy w kolegium pracowników służb społecznych uzyskują stopień nauczyciela mianowanego.";

  3) w art. 42:

   a) w ust. 3 w tabeli uchyla się lp. 4,

   b) (uchylona)