Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20201)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.07.25
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1431
Istniejące wersje czasowe art. 69
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1146
2016.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 217
2017.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1460
2017.09.02
zmieniony przez
2018.07.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1431
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 69. 1. Tworzy się centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych.

2. Budowę i funkcjonowanie centralnego systemu teleinformatycznego zapewnia minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

3. Centralny system teleinformatyczny służy do wspierania procesów związanych z:

    1) obsługą projektu od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu albo podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu - w odniesieniu do krajowego programu operacyjnego, programu EWT, dla którego instytucja zarządzająca została ustanowiona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz regionalnego programu operacyjnego - w zależności od decyzji instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym;

    2) ewidencjonowaniem danych dotyczących realizacji programów operacyjnych;

    3) obsługą certyfikacji wydatków;

    4) ewaluacją.