Ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20201)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2014.08.29
do 2015.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1146
Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 1146
2016.01.01
zmieniony przez
2016.02.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 217
2017.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1460
2018.07.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1431
2019.09.05
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. 1. Instytucja zarządzająca może zapewnić wkład finansowy ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w części drugiej w tytule IV rozporządzenia ogólnego.

2. Podmiotem wdrażającym instrument finansowy lub fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt 27 rozporządzenia ogólnego, może być podmiot wskazany w art. 38 ust. 4 lit. a i b rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Tryb wyboru pośredników finansowych przez podmiot wdrażający fundusz funduszy określa się w umowie o finansowanie, o której mowa w art. 38 ust. 7 lit. a rozporządzenia ogólnego.