Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.07.2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2014 r. poz. 963

Na podstawie art. 109 ust. 7l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy, o których mowa w art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej "ustawą", na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników powiatowych urzędów pracy, które uzyskują najlepsze wskaźniki efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b i c ustawy, zwanych dalej "środkami".

§ 2. 1. Środki są przyznawane na wniosek starosty składany do ministra właściwego do spraw pracy w terminie do dnia 15 września danego roku kalendarzowego.

2. Do wniosku o przyznanie środków dołącza się uzasadnienie zawierające co najmniej informacje dotyczące:

  1) ogłoszonego w roku, w którym jest składany wniosek, osiągniętego wskaźnika efektywności:

   a) zatrudnieniowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. b ustawy,

   b) kosztowej, o którym mowa w art. 4 ust. 11 pkt 2 lit. c ustawy;

  2) średniej miesięcznej stopy bezrobocia i średniej miesięcznej liczby bezrobotnych na obszarze powiatu, za rok poprzedzający rok złożenia wniosku;

  3) działań zastosowanych w celu osiągnięcia najlepszych wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej, wymienionych w pkt 1.

§ 3. Na żądanie ministra właściwego do spraw pracy wnioskodawca uzupełnia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego żądania, braki formalne wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. Wnioski złożone po dniu 15 września danego roku kalendarzowego są pozostawiane bez rozpoznania.

§ 5. Środki są przyznawane i przekazywane corocznie, w terminie do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.

§ 6. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23.07.2014 r.