Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2021

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2014 r. poz. 878
2020.12.03 - bieżąca
 zmieniony przez

Uwaga od redakcji:
Zmiany, które wchodzą w życie w wybranej wersji czasowej - zaznaczono kolorem

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. nr 59, poz. 404, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa obszary kraju, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkości tej pomocy, a także rodzaje działalności gospodarczej, dla których udzielanie pomocy regionalnej nie jest dozwolone.

§ 2. Udzielanie pomocy regionalnej jest dopuszczalne na obszarze całego kraju w ramach maksymalnych intensywności pomocy regionalnej wskazanych w § 3 dla poszczególnych jednostek wyróżnionych na poziomie drugim (NTS 2) oraz trzecim (NTS 3), określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2).

Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 878
2020.12.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem § 4 oraz § 5, wynosi:

  1) 50% - na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

  2) 35% - na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

  3) 25% - na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

  4) 20% - na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

  5) 15% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

  6) 10% - na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 4. Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0,34 × C),

  gdzie poszczególne symbole oznaczają:

  I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

  R - intensywność pomocy, o której mowa w § 3 - w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja,

  B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, ustaloną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

  C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

§ 5. Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu ustalonym przez Komisję Europejską1), z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów zgodnie z § 3.

§ 6. Nie jest dozwolone w zakresie określonym przez Komisję Europejską2) udzielanie pomocy regionalnej:

  1) przedsiębiorcom zagrożonym w rozumieniu właściwych przepisów unijnych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw;

  2) w sektorze hutnictwa żelaza i stali;

  3) w sektorze włókien syntetycznych;

  4) w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

  5) w sektorze rolnictwa rozumianym jako produkcja pierwotna, przetwórstwo i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych o których mowa w Załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

  6) w sektorze leśnictwa;

  7) w sektorze transportu;

  8) w sektorze energetyki;

  9) portom lotniczym.

Istniejące wersje czasowe § 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 878
2020.12.03
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 7. Rozporządzenie obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

____________________
1)Definicje małego i średniego przedsiębiorcy są określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej 361/2003 z dnia 6.05.2003 r. dotyczącym definicji małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE L 124 z 20.05.2003, str. 36).
2)Przypadki, w których nie jest dozwolone udzielanie pomocy regionalnej, określone zostały szczegółowo w Wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. Urz. UE C 209 z 23.07.2013, str. 1) oraz w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1).
3)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 1.07.2014 r.