Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.06.29
do 2019.06.13
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
Istniejące wersje czasowe art. 34a
2009.02.01
dodany przez
2011.02.01
zmieniony przez
2013.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 674
2014.05.27
zmieniony przez
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 149
2016.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 645
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1065
2018.06.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
2019.06.14
zmieniony przez
2019.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 34a. 1. Powiatowy urząd pracy, udzielając pomocy określonej w ustawie, przygotowuje indywidualny plan działania dostosowany do profilu pomocy. Indywidualny plan działania może być przygotowany również dla poszukującego pracy.

2. Indywidualny plan działania jest przygotowywany przez doradcę klienta przy udziale bezrobotnego lub poszukującego pracy i zawiera w szczególności:

    1) działania możliwe do zastosowania przez urząd pracy w ramach pomocy określonej w ustawie;

    2) działania planowane do samodzielnej realizacji przez bezrobotnego lub poszukującego pracy w celu poszukiwania pracy;

    3) planowane terminy realizacji poszczególnych działań;

    4) formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą klienta lub innym pracownikiem urzędu pracy;

    5) termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

3. Przygotowanie indywidualnego planu działania następuje nie później niż w terminie 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy.

3a. Indywidualny plan działania może być modyfikowany stosownie do zmieniającej się sytuacji bezrobotnego lub poszukującego pracy.

3b. Powiatowy urząd pracy może skierować bezrobotnego do centrum informacji i planowania kariery zawodowej lub do innej instytucji rynku pracy w celu dokonania diagnozy problemów bezrobotnego na rynku pracy i pomocy w planowaniu kariery zawodowej.

3c. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania profilu pomocy oraz postępowanie w ramach profili pomocy, mając na uwadze zwiększenie szans bezrobotnego na rynku pracy.

4. (uchylony)

5. (uchylony)