Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.01.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.02.01
zmieniony przez
2011.02.01
zmieniony przez
2013.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 674
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 149
2016.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 645
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1065
2017.06.01
zmieniony przez
2018.06.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
2019.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. Marszałek województwa właściwy dla siedziby agencji zatrudnienia prowadzi rejestr. Rejestr jest jawny i może być prowadzony w formie elektronicznej.

2. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zamierzającego prowadzić działalność określoną w art. 18 ust. 1-3 zawierającego następujące dane:

  1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia, adres zamieszkania lub siedziby oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność, wraz z nazwą gminy i województwa;

  2) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

  3) oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności;

  4) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany;

  5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym albo numer w ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli został nadany, oraz nazwę i adres organu ewidencyjnego.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, podmiot składa:

  1) oświadczenie następującej treści:

  "Oświadczam, że:

   1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą;

   2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności agencji zatrudnienia odpowiednio w zakresie:

    a) pośrednictwa pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

    b) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,

    c) doradztwa personalnego,

    d) poradnictwa zawodowego,

    e) pracy tymczasowej

   - określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

  2) kopię potwierdzenia dokonania opłaty, o której mowa w ust. 6.

4. Oświadczenie powinno również zawierać:

  1) oznaczenie podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia oraz adres zamieszkania lub siedziby;

  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

  3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

5. Wpisowi do rejestru podlegają dane, o których mowa w ust. 2, oraz data dokonania wpisu, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby podmiotu.

6. Wpis do rejestru podlega jednorazowej opłacie na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy, o którym mowa w art. 103 ust. 2, w wysokości 100 zł.

7. Marszałek województwa podmiotowi ubiegającemu się po raz pierwszy o wpis do rejestru wydaje, na okres roku, certyfikat wstępny o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej "certyfikatem wstępnym".

8. Marszałek województwa wydaje certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru, zwany dalej "certyfikatem", podmiotowi posiadającemu certyfikat wstępny pod warunkiem:

  1) wystąpienia z wnioskiem o wydanie certyfikatu w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed dniem upływu ważności certyfikatu wstępnego;

  2) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności agencji zatrudnienia w okresie posiadania certyfikatu wstępnego;

  3) złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z warunkami prowadzenia agencji zatrudnienia określonymi w ustawie.

9. W przypadku otrzymania informacji o zmianie danych, o której mowa w ust. 16, marszałek województwa wydaje uwzględniający te zmiany certyfikat wstępny lub certyfikat.

10. Certyfikat wstępny oraz certyfikat powinny zawierać następujące dane:

  1) nazwę podmiotu;

  2) adres siedziby podmiotu;

  3) określenie rodzaju agencji zatrudnienia;

  4) numer w rejestrze;

  5) datę dokonania wpisu do rejestru.

11. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru w przypadku niespełnienia przynajmniej jednego z warunków, o których mowa w art. 18a ust. 1.

12. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wpisu podmiotu do rejestru, w przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:

  1) zaszły przypadki, o których mowa w art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

  2) podmiot wykreślono z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 14 pkt 3-6.

13. Marszałek województwa odmawia, w drodze decyzji, wydania certyfikatu, w przypadku gdy w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku:

  1) podmiot posiadający certyfikat wstępny nie dopełnił warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 2;

  2) podmiot posiadający certyfikat wstępny naruszył warunki prowadzenia działalności agencji zatrudnienia określone w ustawie.

14. Marszałek województwa wykreśla, w drodze decyzji, podmiot wpisany do rejestru w przypadku:

  1) pisemnego wniosku podmiotu;

  2) postawienia przedsiębiorcy w stan likwidacji lub upadłości;

  3) wydania decyzji, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej;

  4) niewykazania działalności w informacji o działalności agencji zatrudnienia, o której mowa w ust. 17;

  5) naruszenia przez podmiot warunków prowadzenia działalności agencji zatrudnienia określonych w ustawie;

  6) złożenia przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 i ust. 4, lub przekazania informacji, o których mowa w ust. 16 i 17, niezgodnych ze stanem faktycznym.

15. Podmiot wykreślony z rejestru jest obowiązany do zwrotu certyfikatu wstępnego lub certyfikatu w okresie miesiąca od dnia otrzymania decyzji o wykreśleniu z rejestru.

16. Agencja zatrudnienia ma obowiązek informowania marszałka województwa o każdej zmianie danych objętych wnioskiem, o którym mowa w ust. 2, a także o zaprzestaniu działalności.

17. Agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania marszałkowi województwa informacji o działalności agencji zatrudnienia, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

18. Informacja o działalności, o której mowa w ust. 17, powinna zawierać w szczególności liczbę:

  1) osób, które podjęły pracę za pośrednictwem agencji zatrudnienia według grup elementarnych zawodów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, z podaniem państw zatrudnienia;

  2) pracodawców korzystających z usług doradztwa personalnego;

  3) osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego;

  4) pracodawców korzystających z pomocy poradnictwa zawodowego;

  5) osób skierowanych do wykonywania pracy tymczasowej.

19. Marszałek województwa przekazuje w formie dokumentu elektronicznego ministrowi właściwemu do spraw pracy zbiorczą informację z województwa dotyczącą informacji, o których mowa w ust. 17, w terminie do dnia 31 marca.

20. Minister właściwy do spraw pracy przetwarza dane o agencjach zatrudnienia przekazane w formie elektronicznej przez marszałków województw.

21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

22. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o wpis do rejestru, wzór certyfikatu wstępnego i certyfikatu oraz zakres składanych informacji o działalności agencji zatrudnienia, a także wzory formularzy składanych informacji, mając na względzie tworzenie warunków do rozwoju agencji zatrudnienia.