Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.01
do 2009.01.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 18a
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.02.01
zmieniony przez
2013.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 674
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 149
2016.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 645
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1065
2018.06.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
2019.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18a. 1. Podmiot zamierzający wykonywać usługi lub świadczący usługi, o których mowa w art. 18 ust. 1, powinien spełniać następujące warunki:

  1) nie posiadać zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania;

  2) być niekaranym za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art. 121 ustawy;

  3) być podmiotem, w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości.

2. Agencja zatrudnienia powinna:

  1) posiadać lokal przeznaczony na biuro agencji zatrudnienia zapewniający poufność prowadzonych rozmów;

  2) posiadać wyposażenie techniczne umożliwiające prowadzenie działalności agencji zatrudnienia;

  3) dla obsługi osób korzystających z usług w zakresie:

   a) poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego - zapewnić osoby z wykształceniem wyższym magisterskim lub innym równoważnym, których program studiów obejmował przygotowanie w zakresie poradnictwa zawodowego albo doradztwa personalnego lub które posiadają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku doradcy zawodowego lub doradcy personalnego w publicznych służbach zatrudnienia lub agencjach zatrudnienia,

   b) pośrednictwa pracy oraz pracy tymczasowej - zapewnić osoby z wykształceniem minimum średnim.

3. Przetwarzanie danych przez agencję zatrudnienia odbywa się zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. Agencja zatrudnienia nie może dyskryminować ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

5. Agencja zatrudnienia od osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub którym udziela pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, nie może pobierać kwot innych niż określone w art. 85 ust. 2 pkt 7.

6. Agencja zatrudnienia ma obowiązek współpracować z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

7. Nie wymaga wpisu do rejestru gromadzenie w postaci elektronicznej i udostępnianie informacji o wolnych i poszukiwanych miejscach pracy za pośrednictwem Internetu i innych sieci telekomunikacyjnych.

8. W dokumentach, ogłoszeniach i ofertach agencja zatrudnienia podaje numer wpisu do rejestru, a agencja pracy tymczasowej podaje ponadto określenie "agencja pracy tymczasowej". Oferty pracy ogłaszane przez agencję pracy tymczasowej są oznaczane jako oferty pracy tymczasowej.