Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2009.01.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 18
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2009.02.01
zmieniony przez
2013.06.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 674
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 149
2016.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 645
2017.05.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1065
2017.06.01
zmieniony przez
2018.04.30
zmieniony przez
2018.06.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1265
2019.08.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1482
2020.08.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1409
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 18. 1. Działalność gospodarcza polegająca na świadczeniu usług w zakresie:

  1) pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

  2) pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych obywateli polskich,

  3) doradztwa personalnego,

  4) poradnictwa zawodowego,

  5) pracy tymczasowej

- jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 i nr 180, poz. 1280), zwanej dalej "ustawą o swobodzie działalności gospodarczej", i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, zwanego dalej "rejestrem".

2. Działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1-4, może być wykonywana także przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne organizacje, których statutowym celem jest świadczenie tych usług, pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru.

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej posiadających uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z prawem tego państwa, tworzących oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wykonywania działalności gospodarczej w tym zakresie.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:

  1) działalności organów, o których mowa w art. 35 ust. 2a;

  2) organów określonych w przepisach o systemie oświaty kierujących nauczycieli do pracy za granicą w środowiskach polonijnych, w zakresie działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

  3) przedsiębiorców zagranicznych posiadających uprawnienia i prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zgodnie z prawem tego państwa i zamierzających tymczasowo - łącznie w okresie do 3 miesięcy w roku kalendarzowym - świadczyć te usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  4) centrów integracji społecznej oraz klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym.

5. W przypadku świadczenia przez agencje pośrednictwa pracy usług, o których mowa w art. 36 ust. 1, przez poszukującego pracy rozumie się osobę poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym również niezarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy.

6. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są obowiązani przed rozpoczęciem świadczenia usług złożyć marszałkowi województwa właściwemu dla miejsca świadczenia usług:

  1) informację zawierającą następujące dane:

   a) nazwę państwa pochodzenia, oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę,

   b) miejsce, termin rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  2) oświadczenie, że świadczone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej usługi w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej są zgodne z:

   a) posiadanymi uprawnieniami,

   b) wykonywaną działalnością w państwie swojej siedziby,

   c) przepisami prawa państwa pochodzenia

  - zawierające elementy, o których mowa w art. 19 ust. 4;

  3) kopię dokumentu uprawniającego do prowadzenia działalności w zakresie świadczenia usług, o których mowa ust. 1, na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz jego tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego wraz z podaniem pełnej nazwy i adresu organu wydającego ten dokument.

7. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, prowadzą agencje pośrednictwa pracy.

8. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 3, prowadzą agencje doradztwa personalnego.

9. Doradztwo personalne polega w szczególności na:

  1) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy;

  2) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy;

  3) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, z zastosowaniem narzędzi i metod psychologicznych.

10. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 4, prowadzą agencje poradnictwa zawodowego.

11. Poradnictwo zawodowe polega w szczególności na:

  1) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia;

  2) udzielaniu informacji zawodowych;

  3) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

12. Agencje pracy tymczasowej prowadzące usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 5, kierują pracowników lub osoby niebędące pracownikami do pracodawcy użytkownika, którym może być pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą. Pracodawca użytkownik wyznacza pracownikowi skierowanemu z agencji pracy tymczasowej zadania i kontroluje ich wykonanie. Usługi w zakresie kierowania pracowników lub osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej wykonują wyłącznie agencje pracy tymczasowej będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

13. Agencje pośrednictwa pracy, agencje doradztwa personalnego, agencje pracy tymczasowej oraz agencje poradnictwa zawodowego są zwane dalej "agencjami zatrudnienia".