Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25.01.2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

 Dz. U. z 2010 r. nr 21, poz. 106

Uwaga od redakcji:
Rozporządzenie utraciło moc z dniem 21.03.2015 r.

Na podstawie art. 2 ust. 9 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa tryb zwrotu z budżetu państwa części wydatków gmin, wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, zwanych dalej "wydatkami".

§ 2. 1. Zwrot wydatków następuje na wniosek gminy.

2. Wzór wniosku o zwrot wydatków, zwany dalej "wnioskiem", jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Gmina składa wniosek o zwrot wydatków do właściwego wojewody, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

4. We wniosku gmina wykazuje wykonane wydatki według stanu na dzień 31 grudnia roku, za który składany jest wniosek.

§ 3. 1. Właściwy wojewoda sprawdza prawidłowość wniosku pod względem rachunkowym oraz formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia we wniosku braków lub błędów właściwy wojewoda wzywa gminę do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku nieusunięcia braków lub błędów w tym terminie wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 4. Zwrot wydatków następuje na rachunek budżetu gminy w terminie do dnia 31 sierpnia roku następującego po roku, w którym dokonano wydatków.

§ 5. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

__________________
*)Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 8.02.2010 r.

Załącznik

Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego

Wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego