Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.01.01
 
zmieniony przez
art. 31 
Istniejące wersje czasowe art. 31
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 598
2015.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 31. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

  1) art. 1 pkt 9 lit. b i d oraz pkt 40, 45-47, 49 i 50, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2014 r.;

  2) art. 1:

   a) pkt 6 lit. b w zakresie art. 9 ust. 2d pkt 3,

   b) pkt 9 lit. a tiret pierwsze,

   c) pkt 29 w zakresie art. 36a ust. 4 pkt 1 w odniesieniu do Ochotniczych Hufców Pracy i art. 36d ust. 2 pkt 3 lit. b,

   d) pkt 78 w zakresie art. 106a ust. 5 pkt 1,

   e) pkt 81 lit. a w zakresie art. 109 ust. 2c,

   f) pkt 81 lit. c

  - które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;

  3) art. 7 pkt 2 lit. c, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.