Ustawa z dnia 14.03.2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.01.01
 
zmieniony przez
art. 31 
Istniejące wersje czasowe art. 7
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 598
2015.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 7. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 41 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

   "10. Płatnik składek jest zwolniony z przekazywania informacji wynikającej z ust. 9 w przypadku pobierania składek na ubezpieczenie zdrowotne:

    1) z emerytur i rent;

    2) za bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.";

  2) w art. 50:

   a) (uchylona)

   b) (uchylona)

   c) dodaje się ust. 14-16 w brzmieniu:

    "14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące:

     1) imię i nazwisko,

     2) datę urodzenia,

     3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,

     4) obywatelstwo,

     5) kod i nazwę tytułu ubezpieczenia,

     6) nazwę i dane identyfikacyjne płatnika,

     7) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych,

     8) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego,

     9) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego,

     10) rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe,

     11) wymiar czasu pracy,

     12) informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne,

     13) opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą działalność i osoby z nimi współpracujące,

     14) informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

     15) wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek,

     16) wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego,

     17) wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych,

     18) imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny

    - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

    15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego następnego miesiąca.

    16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują:

     1) imię i nazwisko;

     2) datę urodzenia;

     3) numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo;

     4) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b;

     5) datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b;

     6) kod tytułu ubezpieczenia.".