Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.11.28
do 2015.01.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
Istniejące wersje czasowe art. 9q
2013.11.28 Tekst jednolity
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399
2015.02.01
zmieniony przez
2016.02.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 250
2017.06.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289
2018.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9q. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

3. Sprawozdanie zawiera:

  1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

  2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

   a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

   b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania;

  3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne;

  4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem;

  5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

  6) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy.

4. Niezłożenie sprawozdania jest równoznaczne z niewykonaniem obowiązków, o których mowa w art. 3b i art. 3c.