Ustawa z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.02.09
do 2017.07.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 162
Istniejące wersje czasowe art. 6b
2016.01.01
dodany przez
2016.02.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 162
2017.08.01
zmieniony przez
2017.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2092
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 9b. Minister właściwy do spraw rodziny określi, w drodze rozporządzenia, wzory i sposób sporządzania sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań określonych w ustawie oraz terminy i sposób ich przekazywania, mając na względzie konieczność zapewnienia kompletności i jednolitości informacji przekazywanych przez organy realizujące zasiłki dla opiekunów oraz skutecznej realizacji zadań określonych w ustawie.