Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.08.19
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541
Istniejące wersje czasowe art. 132n
2017.01.01
dodany przez
2017.07.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430
2018.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1459
2019.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 132n. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

    1) kwalifikacje przydatne w Siłach Zbrojnych, o których mowa w art. 132l ust. 1 i art. 132m ust. 1,

    2) wzory umowy, o której mowa w art. 132l ust. 2, oraz skierowania, o którym mowa w art. 132m ust. 1,

    3) sposób i tryb naliczania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w art. 132l ust. 1,

    4) sposób i tryb naliczania oraz dokonywania zwrotu kosztów, o których mowa w art. 132m ust. 2, i kosztów świadczeń, o których mowa w art. 132m ust. 3

- uwzględniając klasyfikację zawodów i specjalności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prawa i obowiązki stron umowy oraz okres, po którego upływie wypłacany jest ekwiwalent.