Ustawa z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - wyciąg

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2009.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 63b
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2010.01.01
uchylony przez
2012.04.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 461
2015.01.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 144
2015.06.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 827
2016.09.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1534
2017.07.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1430
2018.07.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1459
2019.08.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 63b. 1. Przełożony dyscyplinarny lub wojskowy organ porządkowy, o których mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 370 i nr 240, poz. 2052, z 2003 r. nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. nr 176, poz. 1242), może poddać żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom koniecznym do ustalenia zawartości alkoholu, środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego w organizmie tego żołnierza, w tym zabiegowi pobrania krwi, w przypadkach:

    1) zagrażających życiu lub zdrowiu żołnierza lub innych osób;

    2) zapobieżenia popełnienia przestępstwa, wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego;

    3) niedopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych w razie uzasadnionego podejrzenia, że żołnierz znajduje się pod wpływem alkoholu, środka odurzającego, substancji psychotropowej lub środka zastępczego;

    4) osadzenia nietrzeźwego żołnierza w izbie zatrzymań.

2. Badania laboratoryjne i zabiegi niezbędne do ich wykonania przeprowadzane w ramach badań, o których mowa w ust. 1, mogą być dokonywane wyłącznie przez uprawnionych do tego pracowników służby zdrowia i z zachowaniem wskazań wiedzy lekarskiej.

3. Żołnierz czynnej służby wojskowej jest obowiązany poddać się badaniom, o których mowa w ust. 1, oraz zabiegom niezbędnym do wykonania podstawowych badań laboratoryjnych, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W razie odmowy poddania się przez żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom, o których mowa w ust. 1, lub braku możliwości ich przeprowadzenia, przełożony dyscyplinarny lub wojskowy organ porządkowy przeprowadza lub zleca przeprowadzenie Żandarmerii Wojskowej innych dowodów na okoliczność istnienia uzasadnionego podejrzenia, że zaistniały przyczyny niedopuszczenia tego żołnierza do wykonywania obowiązków służbowych lub do osadzenia tego żołnierza w izbie zatrzymań. Z przeprowadzonego badania albo odmowy lub braku możliwości jego przeprowadzenia sporządza się protokół, w którym utrwala się również inne czynności oraz dowody w tej sprawie.

5. O potrzebie przeprowadzenia badania, o którym mowa w ust. 1, niezwłocznie informuje się ustnie żołnierza czynnej służby wojskowej oraz stwierdza ten fakt w rozkazie dziennym. Wyciąg z rozkazu dziennego doręcza się żołnierzowi niezwłocznie oraz poucza się go o prawie, terminie i trybie wniesienia zażalenia.

6. W razie poddania żołnierza czynnej służby wojskowej badaniom, o których mowa w ust. 1, żołnierzowi temu przysługuje prawo złożenia zażalenia do bezpośredniego przełożonego osoby lub organu, o których mowa w ust. 1, w terminie siedmiu dni od dnia zapoznania go z wynikami badań.

7. Koszty związane z badaniami, o których mowa w ust. 1, pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.

8. Do zamówień na przeprowadzenie badań, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje, zakres i sposób dokonywania badań na zawartość alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych, uwzględniając sposób dokumentowania tych badań zapewniający ochronę danych osobowych żołnierzy oraz mając na względzie zachowanie wskazań wiedzy lekarskiej.