Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.12.21
do 2014.08.21
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 36a
2013.12.21
dodany przez
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1115
2015.01.01
zmieniony przez
2015.04.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 513
2016.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 198
2017.07.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1453
2018.08.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1530
2020.01.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 23
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36a. 1. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, mogą być przeznaczone dla:

  1) gmin, powiatów i województw, w których dochody, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od średnich dochodów odpowiednio wszystkich gmin, powiatów i województw, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

  2) jednostek samorządu terytorialnego:

   a) realizujących zadania własne z zakresu pomocy społecznej, o których mowa w odrębnych przepisach,

   b) w których w wyniku zdarzeń losowych wystąpiły straty w infrastrukturze komunalnej;

  3) gmin, które w roku budżetowym dokonały wpłat do budżetu państwa, o których mowa w art. 29, i w których wskaźnik G przyjęty do wyliczenia wpłat na rok budżetowy jest niższy od 2000% wskaźnika Gg.

2. Środki rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa:

  1) w ust. 1 pkt 2 lit. a - są dzielone z uwzględnieniem wysokości środków przekazanych na te zadania z budżetu państwa w roku bazowym lub wysokości wydatków na te zadania wykonanych w roku bazowym;

  2) w ust. 1 pkt 2 lit. b - są dzielone z uwzględnieniem wysokości strat w infrastrukturze komunalnej danej jednostki w stosunku do jej dochodów własnych.

3. Podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego:

  1) kryteriów, według których rozdzielana będzie rezerwa, spośród kryteriów określonych w ust. 1;

  2) wielkości środków rozdzielanych na podstawie poszczególnych kryteriów;

  3) szczegółowego sposobu podziału rezerwy na podstawie poszczególnych kryteriów.

4. W przypadku nieuzgodnienia podziału w zakresie, o którym mowa w ust. 3, podziału rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w następujący sposób:

  1) część rezerwy pochodzącą ze środków, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 6 i ust. 3 pkt 6, rozdziela się między gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, proporcjonalnie do udziału kwoty wpłaty dokonanej przez gminę w łącznej kwocie wpłat dokonanych przez wszystkie gminy spełniające warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

  2) część rezerwy pochodzącą z nienależnych kwot subwencji ogólnej, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, rozdziela się między powiaty, które otrzymały w roku bazowym dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej, o której mowa w art. 87 ust. 1, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

5. Podział rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, następuje nie później niż do dnia 16 grudnia roku budżetowego.

6. Podstawę do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stanowią liczba mieszkańców oraz w odniesieniu do:

  1) gmin - dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, za rok bazowy ustalone z uwzględnieniem art. 32 ust. 3, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 29, ustalone na rok budżetowy;

  2) powiatów - dochody podatkowe, o których mowa w art. 22 ust. 3, za rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 30, ustalone na rok budżetowy;

  3) województw - dochody podatkowe, o których mowa w art. 24 ust. 3, za rok bazowy, powiększone o część wyrównawczą i część regionalną subwencji ogólnej ustalone na rok budżetowy i pomniejszone o wpłaty, o których mowa w art. 31, ustalone na rok budżetowy.

7. Do wyliczenia dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przyjmuje się dochody i wydatki wykazane za rok bazowy w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca roku budżetowego, a jeżeli podział rezerwy, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1, następuje przed dniem 1 sierpnia roku budżetowego - z uwzględnieniem korekt, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonywany jest podział.