Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 23
Istniejące wersje czasowe art. 5
2010.05.13 Tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526
2011.01.01
zmieniony przez
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1115
2015.04.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 513
2016.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 198
2017.07.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1453
2018.08.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1530
2020.01.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 23
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 5. 1. Źródłami dochodów własnych powiatu są:

  1) wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;

  2) dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe oraz wpłaty od powiatowych zakładów budżetowych;

  3) dochody z majątku powiatu;

  4) spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu;

  5) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

  6) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  7) odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  8) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu;

  9) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  10) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

  11) inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.