Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.08
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 23
Istniejące wersje czasowe art. 43
2010.05.13 Tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526
2012.01.01
zmieniony przez
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1115
2015.04.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 513
2016.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 198
2017.07.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1453
2018.08.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1530
2020.01.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 23
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43. 1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

2. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

    1) zakres zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, na które jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje;

    2) sposób i tryb przyznawania dotacji, o których mowa w pkt 1, w tym tryb i terminy składania oraz kryteria oceny wniosków o ich przyznanie.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego uwzględnia w szczególności znaczenie zadań dla realizowanej polityki kulturalnej państwa, charakter zadań objętych mecenatem państwa oraz sytuację finansową jednostki samorządu terytorialnego.