Ustawa z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.08.09
do 2020.01.07
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1530
Istniejące wersje czasowe art. 6
2010.05.13 Tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526
2011.01.01
zmieniony przez
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1115
2015.04.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 513
2016.02.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 198
2017.07.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1453
2018.08.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1530
2020.01.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 23
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 6. 1. Źródłami dochodów własnych województwa są:

  1) dochody uzyskiwane przez wojewódzkie jednostki budżetowe oraz wpłaty od wojewódzkich zakładów budżetowych;

  2) dochody z majątku województwa;

  3) spadki, zapisy i darowizny na rzecz województwa;

  4) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;

  5) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  6) odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  7) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody województwa;

  8) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych województwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

  9) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;

  10) inne dochody należne województwu na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze województwa wynosi 1,60%.

3. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze województwa, wynosi 14,75%.