Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.12.21
do 2012.12.31
zmieniony przez
art. 1 
Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1494
Istniejące wersje czasowe art. 13
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.31
2010.12.21
zmieniony przez
2013.01.01
zmieniony przez
2013.02.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 269
2016.09.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
2018.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1915
2020.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 537
2022.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2290
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13. 1. Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem państwowym mianowanym może nastąpić w drodze wypowiedzenia w razie:

  1) otrzymania ujemnej oceny kwalifikacyjnej, potwierdzonej ponowną ujemną oceną, która nie może być dokonana wcześniej niż po upływie trzech miesięcy,

  2) likwidacji urzędu lub jego reorganizacji, jeżeli nie jest możliwe przeniesienie urzędnika państwowego mianowanego na inne stanowisko w tym samym urzędzie,

  3) niezawinionej utraty uprawnień wymaganych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku,

  4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej orzeczeniem komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia1), jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia urzędnika państwowego mianowanego na innym stanowisku, odpowiednim do jego stanu zdrowia i kwalifikacji zawodowych, albo gdy urzędnik państwowy mianowany odmawia przejścia do takiej pracy,

   _______________
   1) Obecnie: lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 28.06.1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. z 1996 r. nr 100, poz. 461), która weszła w życie z dniem 1.09.1997 r.

  5) osiągnięcia wieku 65 lat, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia urzędnikowi państwowemu mianowanemu uzyskanie prawa do emerytury.

2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy wynosi trzy miesiące i kończy się ostatniego dnia miesiąca.

3. W wypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 urząd powinien zaproponować urzędnikowi państwowemu mianowanemu podjęcie pracy na innym stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom, jeżeli takim stanowiskiem dysponuje.

4. Do rozwiązania stosunku pracy w wypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 stosuje się przepis art. 38 Kodeksu pracy.