Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2022.11.10
do 2022.12.13
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2290
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.31
2009.03.24
zmieniony przez
2011.05.01
zmieniony przez
2013.02.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 269
2014.10.09
zmieniony przez
2016.09.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
2017.01.01
zmieniony przez
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.27
zmieniony przez
2018.04.30
zmieniony przez
2018.05.25
zmieniony przez
2018.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1915
2019.09.26
zmieniony przez
2020.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 537
2022.01.12
zmieniony przez
2022.04.01
zmieniony przez
2022.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2290
2022.12.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników zatrudnionych w:

  1) Kancelarii Sejmu;

  2) Kancelarii Senatu;

  3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

  3a) (uchylony)

  3b) Sądzie Najwyższym;

  4) (uchylony)

  5) (uchylony)

  6) Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego;

  7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;

  7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka;

  7b) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;

  8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;

  8a) Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach;

  9) Krajowym Biurze Wyborczym;

  9a) (uchylony)

  10) (uchylony)

  11) (uchylony)

  12) regionalnych izbach obrachunkowych;

  13) Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;

  14) Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

  15) Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:

  1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

  2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

  3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

  4) (uchylony)

  4a) Rządowym Centrum Legislacji,

  5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,

  5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,

  5b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,

  5ba) Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości,

  5bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

  5c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,

  6) (uchylony)

  7) (uchylony)

  8) Biurze Nasiennictwa Leśnego

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1691).