Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.03.24
do 2011.04.30
zmieniony przez
art. 134 
Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505
Istniejące wersje czasowe art. 1
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.31
2009.03.24
zmieniony przez
2011.05.01
zmieniony przez
2013.02.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 269
2014.10.09
zmieniony przez
2016.09.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
2017.01.01
zmieniony przez
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.27
zmieniony przez
2018.04.30
zmieniony przez
2018.05.25
zmieniony przez
2018.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1915
2019.09.26
zmieniony przez
2020.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 537
2022.01.12
zmieniony przez
2022.04.01
zmieniony przez
2022.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2290
2022.12.14
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 1. 1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników zatrudnionych w:

  1) Kancelarii Sejmu,

  2) Kancelarii Senatu,

  3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

  3a) (skreślony)

  3b) Sądzie Najwyższym,

  4) (skreślony)

  5) (skreślony)

  6) Biurze Trybunału Konstytucyjnego,

  7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich,

  7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka,

  8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

  8a) Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach,

  9) Krajowym Biurze Wyborczym,

  9a) (uchylony)

  10) (uchylony)

  11) (skreślony)

  12) regionalnych izbach obrachunkowych,

  13) Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

  14) Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:

  1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

  2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,

  3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,

  4) (uchylony)

  4a) Rządowym Centrum Legislacji,

  5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,

  6) (uchylony)

  7) Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

  8) Biurze Nasiennictwa Leśnego,

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505).