Ustawa z dnia 16.09.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.09.20
do 2017.11.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
Istniejące wersje czasowe art. 36
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.31
2013.02.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 269
2016.09.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1511
2017.11.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2142
2018.01.01
zmieniony przez
2018.04.30
zmieniony przez
2018.05.25
zmieniony przez
2018.10.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1915
2019.09.26
zmieniony przez
2020.03.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 537
2022.11.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 2290
2023.02.26
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 36. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji powoływane przez kierowników urzędów, przy których działają.

2. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, powołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy którym komisja działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji dyscyplinarnej może być urzędnik mianowany, zatrudniony w urzędzie co najmniej pięć lat, dający rękojmię należytego pełnienia tej funkcji.

3. Komisja dyscyplinarna orzeka w składach trzyosobowych.

4. Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z tym że wojewoda może powołać komisję dyscyplinarną I instancji dla urzędników zatrudnionych w urzędach kilku rejonowych organów rządowej administracji ogólnej4). Uprawnienie takie przysługuje również innym organom rządowej administracji specjalnej stopnia wojewódzkiego5) w stosunku do podległych im urzędów.

  _______________
  4) Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej działały na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. poz. 176), która utraciła moc z dniem 1.01.1999 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24.07.1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. poz. 631).
  5) Organy rządowej administracji specjalnej działały na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. poz. 176), która utraciła moc z dniem 1.01.1999 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24.07.1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. poz. 631).

5. Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoławcze) powołuje się przy:

  1) Marszałku Sejmu - dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

  2) Marszałku Senatu - dla urzędników Kancelarii Senatu;

  3) Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej - dla urzędników Kancelarii Prezydenta;

  4) Prezesie Rady Ministrów - dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej;

  5) właściwym ministrze - dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym organom administracji państwowej;

  6) ministrze właściwym do spraw administracji publicznej - dla urzędników urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych;

  7) Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dla urzędników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem ust. 5a;

  7a) Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego - dla urzędników Sądu Najwyższego;

  8) Prezesie Trybunału Konstytucyjnego - dla urzędników Biura Trybunału Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5a;

  9) Rzeczniku Praw Obywatelskich - dla urzędników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;

  9a) (uchylony)

  9b) Rzeczniku Praw Dziecka - dla urzędników Biura Rzecznika Praw Dziecka;

  10) (uchylony)

  11) wojewodzie - dla urzędników urzędów rejonowych organów rządowej administracji ogólnej4).

   _______________
   4) Rejonowe organy rządowej administracji ogólnej działały na podstawie ustawy z dnia 22.03.1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. poz. 176), która utraciła moc z dniem 1.01.1999 r. na podstawie art. 9 ustawy z dnia 24.07.1998 r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. poz. 631).

5a. Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoławcza) dla urzędników wymienionych w ust. 5 pkt 7 może być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla urzędników wymienionych w ust. 5 pkt 8 - przy Marszałku Sejmu, na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom.

7. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, zasady i tryb powoływania i odwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając w szczególności przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, a także zapewnienie należytego działania komisji i rzeczników dyscyplinarnych.