Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 7.02.2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2014 r. poz. 295

Art. 1 - 20. (pominięto przez redakcję)

Art. 21. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 oraz z 2013 r. poz. 829) w art. 3 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 22. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1329 oraz z 2013 r. poz. 775 i 1238) w art. 2 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 23. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 12 po pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

      "11) art. 20 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295).";

    2) w art. 13a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

      "2) o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9-11, art. 12a oraz art. 26".

Art. 24. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 23 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 23, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia może, w okresie przejściowym, dokonać zmiany dotychczasowych przepisów wykonawczych, o których mowa w ust. 1.

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

____________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 11.03.2014 r.