Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.01.29
do 2016.02.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
Istniejące wersje czasowe § 22
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 22. Bieżące informacje dotyczące pracowniczego funduszu obejmują dane w zakresie:

  1) przekroczenia przez pracowniczy fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

  2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez pracowniczy fundusz;

  3) doprowadzenia działalności statutowej pracowniczego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności;

  4) zmiany depozytariusza;

  5) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie zarządzania jego aktywami osobie trzeciej;

  6) wyboru biegłego rewidenta, dokonującego badania sprawozdań finansowych pracowniczego funduszu;

  7) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków pracowniczego funduszu osobie trzeciej;

  8) zawarcia i rozwiązania przez pracowniczy fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rachunków ilościowych, o których mowa w art. 101 ust. 1 ustawy, podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunków papierów wartościowych;

  9) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych pracowniczego funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz o miejscu prowadzenia ksiąg.