Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.01.29
do 2016.02.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
Istniejące wersje czasowe § 17
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 17. Bieżące informacje dotyczące działalności i sytuacji finansowej otwartego funduszu, z zastrzeżeniem § 18, obejmują dane w zakresie:

  1) przekroczenia przez otwarty fundusz limitów inwestycyjnych i przyczyn przekroczenia limitów;

  2) każdej sytuacji, w której nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez otwarty fundusz;

  3) doprowadzenia działalności statutowej otwartego funduszu do wymogów ustawowych, w sytuacji gdy wcześniej miało miejsce naruszenie zasad tej działalności, w szczególności w zakresie nieprawidłowości w ustaleniu przez otwarty fundusz wartości aktywów netto oraz wartości jednostki rozrachunkowej;

  4) zmiany depozytariusza;

  5) zawarcia i rozwiązania przez otwarty fundusz umowy, której przedmiotem jest powierzenie prowadzenia rejestru członków otwartego funduszu osobie trzeciej;

  6) wyboru biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych otwartego funduszu;

  7) powierzenia prowadzenia ksiąg rachunkowych otwartego funduszu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia takich usług oraz miejsca prowadzenia ksiąg;

  8) liczby i łącznej wysokości składek otrzymanych przez otwarty fundusz z Zakładu oraz o następujących kwotach w związku z otrzymaną składką:

   a) łącznej kwocie składek netto przypadającej na członków otwartego funduszu,

   b) łącznej kwocie środków, o którą Zakład pomniejsza kwotę składek przekazaną w danym dniu do otwartego funduszu, ustaloną zgodnie z art. 100a ust. 3 i 4 lub ust. 7 ustawy,

   c) kwocie opłat pobranych przez powszechne towarzystwo,

   d) łącznej kwocie środków przedpłaconych,

   e) łącznej kwocie odsetek za zwłokę, przekazanej z Zakładu,

   f) łącznej kwocie opłaty pobranej przez Zakład z tytułu kosztów poboru przez Zakład składki na otwarty fundusz;

  9) wartości jednostki rozrachunkowej, według której otwarty fundusz dokonał przeliczenia składki otrzymanej z Zakładu, oraz liczby nowych jednostek rozrachunkowych powstałych w związku z przeliczoną składką;

  10) liczby osób, za które przekazano nienależną składkę;

  11) następujących kwot:

   a) środków przedpłaconych w związku ze składkami otrzymanymi uprzednio z Zakładu, rozliczanych w związku ze składką, której dotyczy przekazywana informacja,

   b) pomniejszenia kapitału otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów członkowskich,

   c) korekty kapitału otwartego funduszu w związku z błędnym przeliczeniem składek otrzymanych z Zakładu,

   d) dopłaty do kapitału otwartego funduszu, dokonanej przez powszechne towarzystwo lub inne podmioty w związku z pokryciem szkody w majątku członków otwartego funduszu,

   e) wypłat, o których mowa w art. 129a ust. 1 i art. 132 ust. 4 ustawy,

   f) środków, które wpłynęły do otwartego funduszu w związku z anulowaniem umów o członkostwo zawartych przez otwarty fundusz z osobami, które złożyły oświadczenie o uczestnictwie w innym otwartym funduszu, dla których otwarty fundusz dokonał wypłaty transferowej;

  12) niezgodności między wysokością otrzymanych przez otwarty fundusz składek a informacją o kwotach przypadających na poszczególnych członków;

  13) dokonania ogłoszenia o zmianie statutu otwartego funduszu i jego terminie;

  14) kwot środków przekazanych przez otwarty fundusz na fundusz emerytalny wyodrębniony w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wraz z podaniem liczby osób z tytułu realizacji art. 111a, art. 111c i art. 111d ustawy oraz art. 15 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych;

  15) kwoty wynikającej z umorzenia jednostek rozrachunkowych z tytułu przekazania środków, o którym mowa w art. 23 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych - jako zdarzenie jednorazowe.