Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.01.29
do 2016.02.09
tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
Istniejące wersje czasowe § 8
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 8. 1. Informacje, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. f oraz § 5 pkt 4 lit. g, powinny w szczególności zawierać opis ryzyk:

    1) nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w jednostki rozrachunkowe, z uwzględnieniem czynników mających wpływ na poziom ryzyka związanego z inwestycją;

    2) wystąpienia szczególnych okoliczności, na których wystąpienie uczestnik otwartego lub dobrowolnego funduszu nie ma wpływu lub ma ograniczony wpływ;

    3) niewypłacalności gwaranta;

    4) inflacji;

    5) związanych z regulacjami prawnymi dotyczącymi otwartego lub dobrowolnego funduszu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego.

2. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powinien zawierać w szczególności informacje o ryzyku związanym z zawarciem określonych umów oraz ryzyku związanym ze szczególnymi warunkami zawartych przez otwarty lub dobrowolny fundusz transakcji.

3. Opis ryzyka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinien zawierać w szczególności: otwarcie likwidacji otwartego lub dobrowolnego funduszu, przejęcie zarządzania otwartym lub dobrowolnym funduszem przez inne towarzystwo, zmianę depozytariusza, a także zmianę polityki inwestycyjnej otwartego lub dobrowolnego funduszu.