Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.01.2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2016.02.10
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2014 r. poz. 142
2016.02.10
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

    1) kapitale otwartego funduszu - należy przez to rozumieć kapitał utworzony zgodnie z przepisami określającymi szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych;

    2) martwym rachunku - należy przez to rozumieć rachunek członka w otwartym funduszu emerytalnym, na którym nie ma żadnych środków;

    3) środkach przedpłaconych - należy przez to rozumieć środki w wysokości stanowiącej różnicę między środkami przekazywanymi do otwartego funduszu emerytalnego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", z tytułu składek i odsetek, a wysokością środków wynikającą z informacji przekazywanej przez Zakład o kwotach środków z tytułu składek i odsetek przypadających na poszczególnych członków otwartego funduszu emerytalnego, z tym że przy ustalaniu wysokości środków przedpłaconych nie uwzględnia się prowizji od powszechnych towarzystw emerytalnych, potrąconych przez Zakład;

    4) dniu roboczym - należy przez to rozumieć dzień wyceny aktywów netto otwartego funduszu emerytalnego;

    5) okres zestawienia - dwunastomiesięczny lub krótszy okres przyjęty przez fundusz, obejmujący operacje od dnia następnego po dniu kończącym poprzednie zestawienie operacji do ostatniego dnia bieżącego okresu.