Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2014.08.22
do 2016.01.22
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1111
Istniejące wersje czasowe art. 55
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505
2011.11.26
zmieniony przez
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1111
2016.01.23
uchylony przez
2016.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1345
2017.10.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1889
2018.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1559
2020.02.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 265
2021.07.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1233
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 55. 1. Informację o naborze na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, o którym mowa w art. 54, ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie Kancelarii; przepisy art. 28 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio.

2. Ogłoszenie powinno zawierać:

  1) nazwę i adres urzędu;

  2) określenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, na które jest przeprowadzany nabór;

  3) wymagania związane ze stanowiskiem, wynikające z przepisów ustaw;

  4) wymagania związane ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są pożądane;

  4a) informację o warunkach pracy na danym stanowisku;

  4b) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%;

  5) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

  6) wskazanie wymaganych dokumentów;

  7) termin i miejsce składania dokumentów;

  8) informację o metodach i technikach naboru.

2a. Wymagania, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, określa się w sposób następujący:

  1) wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku;

  2) wymagania pożądane to pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku.

2b. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 57 ust. 2, jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

3. Ogłoszenie może zawierać informację o możliwości złożenia referencji dotyczących dotychczasowej działalności zawodowej kandydata.