Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.12.23
do 2011.11.25
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505
Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505
2011.11.26
zmieniony przez
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1111
2016.01.23
uchylony przez
2016.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1345
2017.10.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1889
2018.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1559
2020.02.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 265
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. 1. Z przeprowadzonego naboru na wyższe stanowisko w służbie cywilnej zespół sporządza protokół zawierający:

  1) nazwę i adres urzędu;

  2) określenie wyższego stanowiska w służbie cywilnej, na które był przeprowadzany nabór, oraz liczbę kandydatów;

  3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie więcej niż 2 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

  4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

  5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata;

  6) skład zespołu przeprowadzającego nabór.

2. Przepis art. 31 stosuje się odpowiednio.