Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.01.23
do 2016.08.25
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 99
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1111
2016.01.23
zmieniony przez
2016.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1345
2017.10.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1889
2018.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1559
2020.02.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 265
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 99. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

  1) wykaz stanowisk urzędniczych, z podziałem na grupy stanowisk,

  2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane do wykonywania pracy na stanowiskach urzędniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych,

  3) mnożniki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego członków korpusu służby cywilnej,

  4) stopnie służbowe urzędników służby cywilnej i mnożnik dodatku służby cywilnej dla każdego stopnia służbowego,

  4a) mnożniki do ustalania dodatku funkcyjnego, o którym mowa w art. 85 ust. 3,

  5) warunki przyznawania i wypłacania dodatku, o którym mowa w art. 90 ust. 1,

  6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania

- kierując się charakterem pracy wykonywanej przez członków korpusu służby cywilnej i potrzebą zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadań.