Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.01.23
do 2016.08.25
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 19
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 227, poz. 1505
2014.08.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1111
2016.01.23
zmieniony przez
2016.08.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1345
2016.11.19
zmieniony przez
2017.10.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1889
2018.08.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1559
2020.02.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 265
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 19. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów działa Rada Służby Publicznej, zwana dalej "Radą".

2. Do zakresu działania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, należy w szczególności wyrażanie opinii w sprawach:

  1) dotyczących służby cywilnej przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa Służby Cywilnej oraz z własnej inicjatywy;

  2) projektu programu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej;

  3) projektu ustawy budżetowej w części dotyczącej służby cywilnej oraz corocznego wykonania budżetu państwa w tym zakresie;

  4) proponowanego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w zakresie służby cywilnej;

  5) projektów aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej;

  6) planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej;

  7) etyki korpusu służby cywilnej;

  8) projektu regulaminu określającego tryb pracy Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej;

  9) sprawozdania Szefa Służby Cywilnej, o którym mowa w art. 15 ust. 7.

3. Rada ponadto:

  1) ocenia przebieg postępowań kwalifikacyjnych w służbie cywilnej;

  2) może wystąpić do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawach określonych przez Radę w zakresie stosowania zasad służby cywilnej;

  3) może wystąpić do Szefa Służby Cywilnej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie skargi skierowanej do Rady przez członka korpusu służby cywilnej lub w sprawach uwag i wniosków przedstawicieli związków zawodowych i stowarzyszeń urzędniczych działających w ramach administracji publicznej;

  4) może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, na poziomie średniego szczebla zarządzania w służbie cywilnej, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania kwalifikacyjnego, może zwrócić się do Szefa Służby Cywilnej o zarządzenie przeprowadzenia ponownego postępowania kwalifikacyjnego;

  5) określa kierunki modernizacji służby cywilnej pod kątem zmieniających się zadań, potrzeb i oczekiwań Prezesa Rady Ministrów;

  6) we współpracy z KSAP upowszechnia najlepsze europejskie standardy, wzorce i doświadczenia w zakresie funkcjonowania służby publicznej.

4. Przewodniczący Rady wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.