Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.01.01
 
dodany przez
art. 6 
Istniejące wersje czasowe art. 9w
2021.01.01
dodany przez

Art. 9w. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

  1) zakres wymagań niezbędnych do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego,

  2) sposób odbywania stażu,

  3) zakres spraw, które powinna określać umowa z opiekunem stażu,

  4) rodzaj dokumentacji dołączanej do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego,

  5) osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela, o którym mowa w art. 9j ust. 3 i 4, które mogą być uznane za znaczący dorobek zawodowy,

  6) sposób przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego i kwalifikacyjnego,

  7) wzory zaświadczeń o zdaniu egzaminu lub uzyskaniu akceptacji oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycielom, o których mowa w art. 9j ust. 2-4,

  8) sposób przetwarzania danych i zakres dostępu do systemu teleinformatycznego przez osoby upoważnione

- uwzględniając potrzebę stopniowania i różnicowania wymagań stawianych nauczycielom szkół za granicą na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz potrzebę prawidłowego przeprowadzania postępowań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych.