Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.01.01
do 2018.05.21
zmieniony przez
art. 76 
Istniejące wersje czasowe art. 85i
2016.05.31
dodany przez
2016.08.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1379
2017.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
2018.01.01
zmieniony przez
2018.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 967
2019.11.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 85i. 1. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym w zakresie nieuregulowanym odmiennie w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy art. 168-170, art. 171 § 1, 2 i 4-7, art. 173, art. 177 § 1 i 2, art. 178, art. 182, art. 183, art. 185, art. 186, art. 190 i art. 191 oraz art. 193-196, art. 198, art. 199, art. 200, art. 201 i art. 204-208 Kodeksu postępowania karnego.

2. Na każdym etapie postępowania wyjaśniającego nauczyciel, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające, lub jego obrońca, a na każdym etapie postępowania dyscyplinarnego - obwiniony lub jego obrońca, mogą przeglądać akta sprawy oraz sporządzać z nich notatki i kopie.

3. W postępowaniu wyjaśniającym i postępowaniu dyscyplinarnym do doręczeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 39, art. 42, art. 43, art. 44, art. 46 i art. 47 Kodeksu postępowania administracyjnego.