Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2009.01.01
do 2012.09.07
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2012.09.08
zmieniony przez
2014.02.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 191
2016.08.31 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1379
2017.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1189
2018.05.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 967
2019.11.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2215
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. Przepisów ustawy, z wyjątkiem art. 59*), nie stosuje się do żołnierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszy Policji i pożarnictwa:

    1) zajmujących stanowiska nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych wojskowych i resortu spraw wewnętrznych i administracji;

    2) wyznaczonych do wykonywania zadań poza wojskiem i resortem spraw wewnętrznych i administracji na stanowiskach wymienionych w art. 1.

___________________________________
*) Art. 59 został uchylony przez art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 15.07.2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2004 r. nr 179, poz. 1845), która weszła w życie z dniem 31.08.2004 r.