Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2021.07.01
 
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 3
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1485
2021.07.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 3. Faktura dokumentująca:

  1) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2-6, 8-36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy powinna zawierać:

   a) datę wystawienia,

   b) numer kolejny,

   c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

   d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

   e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

   f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

   g) kwotę należności ogółem,

   h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

  2) świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37-41 ustawy powinna zawierać:

   a) dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,

   b) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,

   c) nazwę usługi,

   d) kwotę, której dotyczy dokument;

  3) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy powinna zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a-g;

  4) przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawiana w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, powinna zawierać:

   a) numer i datę wystawienia,

   b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,

   c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

   d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,

   e) kwotę podatku,

   f) kwotę należności ogółem;

  5) świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%, wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, powinna zawierać:

   a) dane, o których mowa w pkt 4,

   b) określenie nabywcy usług,

   c) informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.