Ustawa z dnia 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.09.01
do 2015.11.12
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 21
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1304
2013.12.31
zmieniony przez
2015.09.01
zmieniony przez
2015.11.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1865
2016.08.31
zmieniony przez
2017.06.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1184
2018.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 604
2019.06.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1116
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 21. 1. Zwrot wydatków dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT, udokumentowanych fakturami wystawionymi dla osoby fizycznej od dnia wydania pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, o których mowa w art. 20 ust. 3 pkt 2, do dnia 30 września 2018 r.

2. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

3. Kwota zwrotu wydatków dla stawki 22% jest równa 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295% kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o zwrot wydatków.

4. W przypadku gdy stawka podatku VAT wynosi więcej niż 22%, kwota zwrotu wydatków jest równa odpowiednio:

  1) 65,22% - dla stawki 23%,

  2) (uchylony)

  3) (uchylony)

- kwoty podatku VAT wynikającej z faktur.

5. Jeżeli wniosek o zwrot wydatków zostanie złożony w okresie stosowania stawki wymienionej w:

  1) ust. 4 pkt 1 - limit kwoty zwrotu wydatków, o którym mowa w ust. 3, wynosi nie więcej niż 12,195%,

  2) (uchylony)

  3) (uchylony)

- kwoty stanowiącej odpowiedni iloczyn, o którym mowa w ust. 3.

6. Kwota zwrotu wydatków obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3-5 dotyczy sumy wszystkich wydatków udokumentowanych w sposób określony w ust. 2 i podlega zaokrągleniu do pełnych złotych.

7. W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu wydatków, obliczona zgodnie z ust. 3-6, dotyczy łącznie obojga małżonków.

8. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych ogłosi, w drodze obwieszczenia, wykaz materiałów budowlanych uwzględniający materiały budowlane, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT.