Ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.04.10
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 669
Istniejące wersje czasowe art. 30
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1291
2015.02.01
zmieniony przez
2015.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 385
2017.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 842
2019.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 669
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 30. 1. W latach 2013-2022 maksymalny limit wydatków będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:

  1) dla Funduszu w roku:

   a) 2013 - 200,0 mln zł,

   b) 2014 - 204,6 mln zł,

   c) 2015 - 459,7 mln zł,

   d) 2016 - 465,0 mln zł,

   e) 2017 - 220,3 mln zł,

   f) 2018 - 225,6 mln zł,

   g) 2019 - 231 mln zł,

   h) 2020 - 236,6 mln zł,

   i) 2021 - 242,3 mln zł,

   j) 2022 - 248,1 mln zł;

  2) dla Funduszu Pracy w roku:

   a) 2013 - 50,0 mln zł,

   b) 2014 - 51,2 mln zł,

   c) 2015 - 52,4 mln zł,

   d) 2016 - 53,7 mln zł,

   e) 2017 - 55,1 mln zł,

   f) 2018 - 56,4 mln zł,

   g) 2019 - 57,8 mln zł,

   h) 2020 - 59,1 mln zł,

   i) 2021 - 60,6 mln zł,

   j) 2022 - 62,0 mln zł.

2. W przypadku wyczerpania przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, zostanie zastosowany mechanizm korygujący, polegający na odmowie udzielenia marszałkowi województwa limitu wydatków, o którym mowa w art. 9 ust. 1, a staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) limitu wydatków, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

3. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitów wydatków, o których mowa w ust. 1, oraz wdrożenia mechanizmu korygującego, o którym mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw pracy - dysponent Funduszu i dysponent Funduszu Pracy.