Ustawa z dnia 11.10.2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.04.10
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 669
Istniejące wersje czasowe art. 24
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 1291
2015.02.01
zmieniony przez
2015.03.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 385
2017.04.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 842
2019.04.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 669
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 24. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

    1) wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy,

    2) wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia,

    3) wzór zapotrzebowania, o którym mowa w art. 19 ust. 2a,

    4) terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy - dysponentowi Funduszu Pracy w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo dysponentowi Funduszu w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3 ust. 1a, przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia,

    5) wzory informacji dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników

- mając na uwadze prawidłowość wydatkowania tych środków w związku z potrzebami krajowego rynku pracy oraz zapewnieniem właściwej organizacji wypłaty środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.