Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.10.17
do 2020.01.23
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.27
2009.12.24
zmieniony przez
2010.12.01
zmieniony przez
2011.12.31
zmieniony przez
2012.01.01
zmieniony przez
2012.10.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1137
2017.01.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 128
2017.03.01
zmieniony przez
2017.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1260
2018.02.01
zmieniony przez
2018.10.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1990
2020.01.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 110
2020.12.04
zmieniony przez
2021.03.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 450
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy:

  1) jednostek ochrony przeciwpożarowej;

  2) zespołu ratownictwa medycznego;

  3) Policji;

  4) jednostki ratownictwa chemicznego;

  5) Straży Granicznej;

  6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

  7) Agencji Wywiadu;

  7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

  7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

  7c) Służby Wywiadu Wojskowego;

  8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

  9) Służby Więziennej;

  10) Służby Ochrony Państwa;

  10a) (uchylony)

  10b) (uchylony)

  10c) straży gminnych (miejskich);

  10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego;

  10e) Służby Parku Narodowego;

  10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań z zakresu ratownictwa wodnego;

  10g) Krajowej Administracji Skarbowej wykorzystywany przez Służbę Celno-Skarbową;

  11) Inspekcji Transportu Drogowego;

  12) jednostki niewymienionej w pkt 1-11, jeżeli jest używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego - na podstawie zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

1a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych stwierdza wygaśnięcie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 12, gdy ustaną okoliczności uzasadniające wykorzystanie pojazdu jako uprzywilejowanego.

2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie, gdy:

  1) uczestniczy:

   a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkiego lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo

   b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,

   c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych przepisów przysługuje ochrona;

  2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego;

  3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.

3. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub upoważnione do jego kontroli.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, uwzględniając w szczególności konieczność zapewnienia porządku, sprawności i bezpieczeństwa ruchu drogowego, określi, w drodze rozporządzenia, okoliczności, w jakich używane są pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.