Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.06.27
do 2018.11.04
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
Istniejące wersje czasowe art. 156
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.29
2013.02.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 267
2016.01.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 23
2017.06.01
zmieniony przez
2017.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
2018.11.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;

  2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;

  3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną albo sprawy, którą załatwiono milcząco;

  4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;

  5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;

  6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;

  7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

*)§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

_________________
*) Uznany za niezgodny z Konstytucją z dniem 21.05.2015 r. w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12.05.2015 r. sygn. akt P 46/13 (Dz. U. poz. 702).