Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.06.01
do 2017.06.26
dodany przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 189a
2017.06.01
dodany przez
2017.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 1257
2018.11.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 189a. § 1. W sprawach nakładania lub wymierzania administracyjnej kary pieniężnej lub udzielania ulg w jej wykonaniu stosuje się przepisy niniejszego działu.

§ 2. W przypadku uregulowania w przepisach odrębnych:

  1) przesłanek wymiaru administracyjnej kary pieniężnej,

  2) odstąpienia od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej lub udzielenia pouczenia,

  3) terminów przedawnienia nakładania administracyjnej kary pieniężnej,

  4) terminów przedawnienia egzekucji administracyjnej kary pieniężnej,

  5) odsetek od zaległej administracyjnej kary pieniężnej,

  6) udzielania ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej

- przepisów niniejszego działu w tym zakresie nie stosuje się.

§ 3. W sprawach nakładania lub wymierzania przez organ administracji publicznej kar na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, odpowiedzialności dyscyplinarnej, porządkowej lub z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych, przepisów niniejszego działu nie stosuje się.